Ons zorgproces

Inleiding
In deze procesbeschijving beschrijven we hoe het zorgproces van begin tot eind vormgegeven wordt. Wij ondernemen in dit zorgproces verschillende stappen om de cliënt en ouders/verzorgers de organisatie kennis te laten maken met de organisatie en om wederzijds de verwachtingen te bespreken om zo te komen tot de zorg die de client wenst en nodig heeft. Wij werken volgens de LACCS visie waarin kwaliteit van leven van de client centraal staat. Volgens de LACCS visie moeten de vijf LACCS gebieden goed voor elkaar zijn als basis voor een goed leven. De vijf LACCS gebieden zijn: Lichamelijk welbevinden, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding. Alle vijf LACCS gebieden zijn even belangrijk, er is geen rangorde.

1. Intake
Als de zorgvrager zich gemeld heeft bij ons (Manager Zog) en hij/zij zichzelf of zijn/haar kind wilt inschrijven, wordt er als eerst een kennismakings-/intakegesprek gepland en gevoerd. Alvorens dit gesprek wordt er screening gedaan door Manager Zorg en de orthopedagoog. Dit wordt gedaan zodat zij een voldoende helder beeld hebben en op basis daarvan een afweging kunnen maken of wij aan de zorgvraag van de cliënt kunnen voldoen. Deze screening wordt gedaan d.m.v. het vrijgeven van cliëntdossier en met inachtneming van de uitsluitingscriteria. In het intakegesprek wordt informatie gedeeld m.b.t. de zorgvraag van de cliënt, de missie en visie van Woonvorm Care for You en de werkwijze. Daarnaast wordt er een rondleiding gegeven en wordt verdere informatie verschaft. Tevens kan er een afspraak gemaakt worden om de cliënt te laten meedraaien op de groep om te kijken of er wederzijds een klik is. Wanneer er wederzijds een goed gevoel is en beide partijen hiermee instemmen, wordt er gedurende het intakegesprek een intakeformulier ingevuld. Alvorens het kennismakings- /intakegesprek kan de cliënt of vertegenwoordigers het intakeformulier inzien via onze website. Indien de cliënt/vertegenwoordiger of wij hebben geconstateert dat hij/zij of zijn/haar kind onder de gehanteerde uitsluitingscriteria valt, kunnen we helaas niet de gewenste- en passende zorg bieden. Wanneer de cliënt en wij besluiten om het zorgproces voort te zetten, gaan we verder met stap 2 ‘aanmelding/contractering’.

2. Aanmelding/contractering
Na afloop van het intakegesprek en wanneer is besloten dat het zorgproces wordt voortgezet, maken we afspraken betreft de startdatum en de aanwezigheid van de cliënt en worden andere praktische zaken geregeld. Vervolgens dient het cliëntdossier opgesteld te worden door de persoonlijk begeleider en de orthopedagoog. Dit bestaat onder andere uit de zorgovereenkomst, zorgbeschrijving, ondersteuningsplan, dagprogramma, signaleringsplan. De zorgovereenkomst en zorgbeschrijving dienen ter akkoord te worden opgestuurd naar de opdrachtgever (zoals het Zorgkantoor/de gemeente). Indien de opdrachtgever akkoord heeft gegeven voor deze zorgsamenwerking starten we met stap 3 ‘zorgplanning’.

3. Zorgplanning
In een ondersteuningsplan en dagprogramma leggen we de planning van de inhoudelijke zorg vast; we maken afspraken en leggen dit vast in het ondersteuningsplan. We leggen vast hoe we de cliënt kunnen helpen (wat wil de cliënt? Welke mogelijkheden zijn er?) en hoe we dit samen gaan vormgeven. Bij dit allen houden we rekening met de wensen, behoeften, mogelijkheden van de cliënt. We stellen het ondersteuningsplan zoveel mogelijk op in samenspraak met de cliënt en vertegenwoordigers, dus de cliënt wordt hierbij indien mogelijk betrokken. Het ondersteuningsplan dient binnen uiterlijk 6 weken na startdatum van de zorg afgerond te zijn. Het ondersteuningsplan wordt besproken en na akkoord wordt er een evaluatiedatum gepland. De cliënt wordt opgenomen op de methodische cyclys om de planning rondom de cliëntenzorg goed te laten verlopen (evaluatiegesprekken, deadlines ondersteuningsplannen etc.). Afhankelijk van de startdatum van de zorgverlening kan gestart worden met stap 4 ‘uitvoering/zorgverlening’. Mogelijk is in het proces van de zorgplanning (stap 3) reeds gestart met de uitvoering/zorgverlening (stap 4).

4. Uitvoering/zorgverlening
De zorgverlening wordt zo geboden als afgesproken is in het ondersteuningsplan. De cliënt krijgt zijn/haar eigen inbreng en een eigen plek bij ons. Afhankelijk van welke zorg (wonen, logeren, dagbesteding) wordt ingezet, wordt er samen met de begeleiders gewerkt aan de beoogde behoeften, wensen en kwaliteit van leven. In de beginperiode van de zorg zal voornamelijk de focus liggen op het wennen/kennismaken met de nieuwe situatie.

5. Evaluatie
Halfjaarlijks en jaarlijks zijn er evaluatiemomenten waarbij de verleende zorg (ondersteuningsplan en zorg gerelateerde documenten – doelen) worden geëvalueerd. Hierbij zijn verschillende mensen aanwezig, zoals de cliënt, vertegenwoordigers, de persoonlijk begeleider, de orthopedagoog, Manager Zorg en eventueel vertegenwoordiging vanuit school, externe dagbesteding en/of andere professionals die bij de zorg van de cliënt betrokken zijn. De evaluaties lopen volgens de methodische cyclus waarop een planning rondom cliëntenzorg (o.a. evalauties) is opgenomen. Indien de zorg na de evaluatie voort wordt gezet, wordt weer begonnen bij stap 4 ‘uitvoering/zorgverlening’.

Intakeformulier

Indien u uw kind wilt inschrijven bij Woonvorm Care for You is het mogelijk om via de link (linksboven) een intakeformulier te downloaden.

Deze kunt u op uw pc invullen, uitprinten en ondertekend opsturen naar Woonvorm Care for You. Het is natuurlijk ook mogelijk om het ingevulde en ondertekende formulier weer in te scannen en terug te mailen.

De postgegevens zijn als volgt:
Woonvorm Care for You
Landbouwstraat 19
9648GA Wildervank
Er volgt altijd een intakegesprek voorafgaande de definitieve opname.