Klachtenregeling

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de geleverde zorg. Woonvorm Care for You hanteert hiervoor een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. De woonvorm heeft deze klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

In zorgrelaties kan onvrede ontstaan die in sommige gevallen leidt tot een klacht. Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen, de bejegening van een zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over de gemaakte afspraken tussen u en Woonvorm Care for You. Ontevredenheid lossen we graag zo snel mogelijk samen met u op. U kunt zich ook wenden tot de cliëntvertrouwenspersoon. Klachten of opmerkingen zijn waardevol voor Woonvorm Care for You, omdat dit bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Wanneer het niet lukt om er samen uit te komen of u heeft hier geen behoefte aan, dan kunt u, zonder tussenkomst van Woonvorm Care for You, contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of vul het klachtenformulier in op www.klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/. Het klachten- en geschillenreglement kunt u vinden op www.klachtenportaalzorg.nl.

Voor ouders en cliënten zijn er geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij Klachtenportaal Zorg.